Thông tư 32 về hoá đơn điện tử ” hiệu lực từ ngày 01/05/2011″

Thông tư 32 về hoá đơn điện tử. Dưới đây chúng tôi tóm tắt thông tư 32 về hoá đơn điện tử. Thông tư này bao gồm các hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hoá đơn điện tử trong bán hàng hoá và cung ứng dịch vụ.

Số ký hiệu 32/2011/TT-BTC
Trích yếu nội dung Hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hoá đơn điện tử bán hàng hóa và cung ứng dịch vụ
Ngày ban hành 14/03/2011
Hình thức văn bản Thông tư
Cơ quan ban hành Bộ Tài chính
Người ký duyệt Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Link fife đầy đủ

Thông tư 32 về hoá đơn điện tử

Phu luc (kem theo TT32).doc

32.2011.TT-BTC.doc

 Tóm tắt nội dụng thông tư 32 về hoá đơn điện tử

Tóm Tắt Thông Tư

32/2011/TT-NTC

NỘI DUNG THÔNG TƯ

Thông tư 32 về hoá đơn điện tử ban hành 14/03/2011 và có hiệu lực từ ngày 01/05/2011

Phạm vi áp dụng Thông tư 32/2011 hướng dẫn việc khởi tạo, phát hành, sử dụng, quản lý hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ.
Hóa đơn điện tử có thể sử dụng thay thế cho các loại hóa đơn sau:
– Hóa đơn xuất khẩu; (hiện cũng không còn sử dụng)
– Hóa đơn giá trị gia tăng (01GTKT);
– Hóa đơn bán hàng (02GTTT);
– Hoá đơn khác gồm: tem, vé, thẻ, phiếu thu tiền bảo hiểm…;
– Phiếu thu tiền cước vận chuyển hàng không, chứng từ thu cước phí vận tải quốc tế, chứng từ thu phí dịch vụ ngân hàng… Hình thức và nội dung được lập theo thông lệ quốc tế và các quy định của pháp luật có liên quan.
Đối tượng áp dụng – Tổ chức, cá nhân sử dụng hóa đơn điện tử trong bán hàng và cung cấp dịch vụ
– Tổ chức trung gian cung cấp hóa đơn điện tử
– Cơ quan quản lý thuế
Hóa đơn điện tử là gì ? – Là hóa đơn được khởi tạo, lưu hành và lưu trữ bằng hình thức điện tử;
Nội dung của hóa đơn điện tử Yêu cầu nội dung như 1 hóa đơn thông thường và phải có chữ ký điện tử của người bán và người mua phù hợp với yêu cầu của pháp luật về chữ ký điện tử
Nguyên tắc sử dụng, điều kiện khởi tạo Nguyên tắc sử dụng: 3 bên: người mua, người bán và tổ chức trung gian cung cấp hình thức hóa đơn điện tử phải thống nhất phương pháp xuất, truyền và nhận hóa đơn.
Điều kiện
– Là tổ chức kinh tế sử dụng giao dịch điện tử trong kê khai thuế và giao dịch ngân hàng;
– Có đội ngũ cán bộ, nhân viên đủ điều kiện vận hành phương tiện điện tử;
– Có hệ thống đường truyền thông tin đáp ứng yêu cầu khai thác sử dụng và lưu trữ hóa đơn điện tử;
– Có chữ ký điện tử .
– Có phần mềm bán hàng, dịch vụ kết nối với phần mềm kế toán, có quy trình sao lưu dữ liệu phù hợp.( dự thảo nghị định mới 26/01/18 sẽ không bắt buộc cần phải có phần mềm bán hàng và phần mềm kế toán)
Điều kiện của tổ chức trung gian cung cấp hóa đơn điện tử – Là doanh nghiệp của Việt Nam được cấp phép hoạt động tại Việt Nam;
– Có phần mềm về khởi tạo, lập và truyền hóa đơn điện tử và phương án sao lưu dữ liệu
– Đã triển khai hệ thống cung cấp giải pháp công nghệ phục vụ trao đổi điện tử giữa các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân;
– Có hệ thống thiết bị, kỹ thuật đảm bảo cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử;
– Có khả năng phát hiện, cảnh báo và ngăn chặn sự tấn công từ bên ngoài;
– Có các quy trình thực hiện sao lưu, phục hồi dữ liệu;
– Có giải pháp lưu trữ kết quả các lần truyền, nhận giữa các bên tham gia giao dịch điện tử;
– Định kỳ 6 tháng 1 lần làm mẫu Phụ lục 03 để báo cáo cơ quan thuế.
KHỞI TẠO VÀ PHÁT HÀNH HÓA ĐƠN (thông tư 32 về hoá đơn điện tử)
Khởi tạo hóa đơn điện tử – Tạo định dạng, Thiết kế mẫu, loại, ký hiệu hóa đơn, định dạng truyền, nhận và lưu trữ hóa đơn trước khi bán hàng hóa, dịch vụ bằng hình thức điện tử
– Trước khi khởi tạo hóa đơn điện tử cần ra quyết định áp dụng hóa đơn điện tử. ( Mẫu 01 Phụ lục )
Phát hành – Làm thông báo phát hành hóa đơn ( Mẫu 02 Phụ lục)
– Gửi mẫu hoá đơn điện tử đã được ký số lên cơ quan thuế
– Niêm yết Thông báo phát hành hóa đơn điện tử tại trụ sở hoặc trên trang thông tin điện tử của tổ chức cung cấp hóa đơn điện tử trong suốt thời gian sử dụng hình thức hóa đơn này
Lưu ý: 
– Thay đổi nội dung thông báo phát hành hóa đơn thì phải phát hành lại.
– Thay đổi địa điểm kinh doanh thì phải gửi thông báo phát hành hóa đơn cho cơ quan thuế nơi chuyển đến trong đó có báo cáo tình trạng sử dụng hóa đơn
– Tổ chức có thể sử dụng nhiều hình thức hóa đơn khác nhau và phải thực hiện thông báo có từng hình thức hóa đơn theo quy định. Lưu ý: ko sử dụng chồng chéo các loại hóa đơn cho 1 lần cung ứng hàng hóa, dịch vụ.
Báo cáo, ủy nhiệm lập hóa đơn điện tử Gửi báo cáo sử dụng háo đơn điện tử cho cơ quan thuế theo đường điện tử thông qua cổng điện tử của cơ quan thuế
Lập hóa đơn điện tử – Người bán lập hóa đơn điện tử tại hệ thống phần mềm hóa đơn điện tử của người bán, ký số vào hóa đơn điện tử
– Truyền trực tiếp đến hệ thống của người mua bằng hình thức gửi trực tiếp hoặc gửi qua tổ chức trung gian. Người mua ký số điện tử vào hóa đơn.
– Xử lý đối với hóa đơn điện tử đã lập
1. Trường hợp hóa đơn đã lập nhưng chưa cung ứng hàng hóa, dịch vụ, chưa kê khai thuế –>> Hủy hóa đơn khi có sự xác nhận của 2 bên mua- bán. Người bán lập hóa đơn mới phải có dòng ““hóa đơn này thay thế hóa đơn số…, ký hiệu, gửi ngày tháng năm”
2. Trường hợp hóa đơn đã lập, đã cung ứng hàng hóa, đã kê khai thuế phát hiện sai sót thì phải có Biên bản thỏa thuận ghi rõ sai sót và lập hóa đơn điều chỉnh sai sót. Hóa đơn điều chỉnh ghi rõ sai sót, kê khai và nộp thuế theo hóa đơn điều chỉnh.
Chuyển đổi hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy Chi được In chuyển đổi 1 lần ( Dự thảo thông tư mới đã bỏ nội dung này), đảm báo cáo yêu cầu sau:
Nguyên tắc:
– Để chứng minh nguồn gốc xuất xứ của hàng hóa, phải có chữ ký và dấu của người bán;
– Phục vụ lưu trữ chứng từ kế toán;
Điều kiện
– Thể hiện toàn vẹn nội dung của hóa đơn gốc;
– Có ký hiệu riêng với nội dung : HOÁ ĐƠN CHUYỂN ĐỔI TỪ HOÁ ĐƠN ĐIỆN TỬ;
– Có chữ ký và họ tên đầy đủ người thực hiện chuyển đổi. Chú ý : dự thảo nghị định mới 26/01/18 đề cập sẽ bỏ việc sử dụng hoá đơn chuyển đổi.
Lưu trữ, hủy và tiêu hủy hóa đơn điện tử Lưu trữ theo thông tư 32 về hoá đơn điện tử.
– Lưu trữ hoá đơn trong 10 năm theo đúng luật kế toán.
– Cơ quan xuất sử dụng hóa đơn điện tử, tổ chức trung gian cung cấp hóa đơn điện tử. Phải có trách nhiệm sao lưu dữ liệu và bảo vệ dữ liệu về hóa đơn điện tử;
– Hóa đơn điện tử được lưu trữ dưới dạng thông điệp và phải thỏa mãn các điều kiện:
· Nội dung hóa đơn có thể truy cập và sử dụng được để tham chiếu khi cần thiết;
· Phải được lưu trữ đúng khuôn dạng khi khởi tạo;
· Phải xác định được nguồn gốc khởi tạo, nơi đến, ngày giờ gửi hoặc nhận hóa đơn điện tử.
Hủy hóa đơn điện tử:
– Hủy hóa đơn điện tử là làm cho hóa đơn đó không có giá trị sử dụng
– Thủ tục thực hiện: theo nghị định 52 và thông tư 39/2014 (Trước là TT 153/2010, TT 64/2013)
– Trường hợp làm mất hóa đơn: 
1.  Các bên liên quan còn lưu trữ hóa đơn dưới dạng thông điệp dữ liệu thì yêu cầu gửi lại.
2. Không thể liên hệ được hoặc ko còn bản lưu trữ dưới dạng điện tử thì làm Báo cáo mất hóa đơn theo TT 39/2014 (cũ là TT153/2010/TT-BTC
Thanh, kiểm tra Cơ quan nhà nước có thẩm quyền sẽ thanh kiểm tra đơn vị theo định ký hoặc khi phát hiện sai sót…

Trên đây là thông tư 32 về hoá đơn điện tử. Theo dự thảo nghị định mới 26/01/18 dự kiến ban hành 01/04/18. Sẽ có nhiều điểm cải tiến so với thông tư 32. Quý doanh nghiệp quan tâm đến nghị định mới “. Quy định về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ ”. Doanh nghiệp có thể liên hệ với chúng tôi để nhận được những tư vấn chính xác nhất.

Bạn đọc có thể tìm hiểu và tải về dùng thử giải pháp phần mềm hoá đơn điện tử Ez Invoice tại trang: Hoá đơn điện tử, hoá đơn điện tử xác thực của công ty INTERCOM 

Cảm ơn các bạn đã quan tâm đón đọc !