Mẫu thông báo phát hành hoá đơn điện tử chuẩn quy “2018”

Mẫu thông báo phát hành hoá đơn điện tử được ban hành kèm theo theo Thông tư số 32 /2011/TT-BTC ngày 14 /3/2011 của Bộ Tài chính. Tải mẫu thông báo Tại đậy .

Các thông tin trong bảng mẫu thông báo phát hành hoá đơn điện tử:


1 . Tên loại hoá đơn


Bao gồm:

– Hoá đơn giá trị gia tăng;
– Hoá đơn bán hàng;
– Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ;
– Phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý;
– Tem , vé, thẻ…


2. Mẫu số (Mẫu số hoá đơn)


Bao gồm 11 ký tự với các ý nghĩa như sau:
–  02 ký tự đầu: loại hoá đơn
–  Tối đa 04 ký tự tiếp theo: tên loại hoá đơn
–  01 ký tự tiếp theo: số liên của loại hoá đơn
–  01 ký tự tiếp theo :”/” phân tách giữa số liên và số thứ tự của mẫu trong một loại hoá đơn
–  03 ký tự cuối: Số thứ tự của mẫu trong một loại hoá đơn.


3. Ký hiệu


Nếu hoá đơn do Cục thuế phát hành có 8 ký tự
Nếu hoá đơn do tổ chức, cá nhân tự tin, đặt in thì có 6 ký tự

Trong đó:
Hai ký tự đầu dùng để phân biệt các ký hiệu trong hoá đơn. Các chữ cái cho phép sử dụng A, B, C, D, E, G, H, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, U, V, X, Y;
–  Kí hiệu thứ 3 là dấu phân cách
–  02 ký hiệu tiếp theo: Năm tạo hoá đơn
–  01 ký hiệu cuối: Hình thức hoá đơn
Các ký hiệu hình thức hoá đơn:
–  E: Hoá đơn điện tử;
–  T: Hoá đơn tự in;
–  P: Hoá đơn đặt in.

Chú ý: Ngày bắt đầu sử dụng sau 02 ngày kể từ ngày gửi mẫu thông báo phát hành hoá đơn điện tử.

>>> Mẫu quyết định sử dụng hoá đơn điện tử.
>>> 10 mẫu hoá đơn điện tử chuẩn tắc 2018


THÔNG BÁO PHÁT HÀNH HOÁ ĐƠN ĐIỆN TỬ

1. Tên tổ chức khởi tạo hoá đơn (Công ty A):…………………………………………………………
2. Mã số thuế:……………………………………………………………………………………………………….
3. Địa chỉ trụ sở chính:………………………………………………………………………………………….
4. Điện thoại:…………………………………………………………………………………………………………
5. Các loại hoá đơn phát hành:

mau phat hanh hoa don dien tu noi dung6. Tên cơ quan thuế tiếp nhận thông báo:………………………………………………………..

7. Ghi rõ “Đăng ký sử dụng dấu phân cách là dấu phẩy (,) sau chữ số hàng nghìn, triệu, tỷ, nghìn tỷ, triệu tỷ, tỷ tỷ và sử dụng dấu chấm (.) sau chữ số hàng đơn vị để ghi chữ số sau chữ số hàng đơn vị” trong trường hợp tổ chức khởi tạo hóa đơn điện tử sử dụng dấu phân cách là dấu phẩy (,) sau chữ số hàng nghìn, triệu, tỷ, nghìn tỷ, triệu tỷ, tỷ tỷ và sử dụng dấu chấm (.) sau chữ số hàng đơn vị.

………, ngày………tháng………năm………
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
( Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên )


Bạn có thể tham khảo thêm:

1. Cách tra cứu hoá đơn điện tử GTGT thật giả trên trang“ Tổng cục thuế”
2. Hướng dẫn thông báo phát hành HOÁ ĐƠN ĐIỆN TỬ lần đầu qua mạng “ online ” bản chuẩn quy 2018

Nếu có bất kỳ thắc mắc hay gặp khó khăn trong quá trình tìm hiểu cũng như sử dụng Hoá đơn điện tử. Các bạn liên hệ hotline:  0919 432 004.

Trân trọng cảm ơn !

_Viết Xuân_