Hóa đơn điện tử có được kê khai thuế không ? Cách kê khai hóa đơn điện tử hợp pháp

Hóa đơn điện tử có được kê khai thuế ? Câu trả lời là có hóa đơn điện tử hoàn toàn có thể kê khai thuế. Việc kê khai thuế được thực hiện giống như các loại hình hóa đơn trước đây. Việc kê khai thực hiện theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

Trong quá trình kê khai hóa đơn điện tử có một số trường hợp xảy ra như sau:

1. Hóa đơn điện tử có ngày lập và ngày ký trùng nhau

Ví dụ: Hóa đơn có ngày lập và ngày ký trùng nhau ngày 01/01/2018

Đa phần hóa đơn điện tử khi kê khai sẽ rơi vào trường hợp này. Việc kê khai, nộp thuế và hạch toán sẽ lấy ngày 01/01/2018.

2. Hóa đơn điện tử có ngày lập và ngày ký khác nhau.

Vậy việc kê khai hóa đơn điện tử có ngày lập và ngày ký khác nhau thực hiện như thế nào?

Trả lời: Doanh nghiệp trong quá trình sử dụng hóa đơn điện tử có ngày lập hóa đơn khác với ngày ký hóa đơn cần thực hiện đúng theo quy định tại điểm a Khoản 2 Điểu 16 của Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính.

Đối với trường hợp kê khai hóa đơn điện tử mà ngày ký hóa đơn điện tử thực hiện sau ngày ngày lập hóa đơn điện tử thì doanh nghiệp phải căn cứ vào ngày lập hóa đơn điện tử để xác định nghĩa vụ kê khai, nộp thuế và hạch toán theo quy định.

Ví dụ: Ngày lập là 05/05/2018 và ngày ký là 06/05/2018

Vậy việc kê khai, nộp thuế và hạch toán sẽ lấy ngày 05/05/2018.

3. Các trường hợp khác

Ngoài ra, với một trường hợp khác VD: phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ, trong việc điều chuyển hàng hóa giữa các kho trong doanh nghiệp để làm chứng từ giao và nhận hàng hóa cũng như chứng từ trong quá trình vận chuyển sẽ không thuộc trường hợp hóa đơn điện tử theo quy định tại Khoản 1 Điều 3 theo Thông tư số 32/2011/TT-BTC.

Mọi thắc mặc bạn đọc liên hệ đường dây nóng: 0919 432 004 hoặc Email: ezinvoice@intercom.vn

Ngoài ra bạn đọc có thể tìm hiểu các bài viết liên quan:

>>> 6 điều kiện để sử dụng hóa đơn điện tử “Trích đẫn thông tư 32/2011/TT-BTC”

>>> Cách tra cứu hoá đơn điện tử GTGT có hợp pháp hay không

>>> So sánh hóa đơn điện tử và hóa đơn điện tử xác thực

Chúc các bạn thành công !

_Viết Xuân_